SANOVİS SAĞLIK HİZMETLERİ DANIŞMANLIK TİCARET VE SANAYİ LTD. ŞTİ.

İNTERNET SİTESİ İLETİŞİM FORMU

KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Sanovis Sağlık Hizmetleri Danışmanlık Tic. ve San Ltd. Şti. (“Sanovis” veya “Şirket”) tarafından hazırlanmıştır.

www.sanovis.com.tr internet sitemizde yer alan iletişim formu vasıtasıyla işlediğimiz kişisel verileriniz, Kanun’un 4. maddesinde öngörülen genel ilkelere uygun olarak, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin takibi, gereken hallerde yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla, temel hak ve özgürlüklerinizi ihlal etmeyecek şekilde hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda işlemektedir.

İnternet sitemiz üzerinden çevrimiçi doldurduğunuz iletişim formu ile toplanan kişisel verileriniz Sanovis ile aranızda bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması, Sanovis’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Sanovis’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerinden bir veya birkaçına dayanılarak işlenmektedir.

İnternet sitemiz üzerinden çevrimiçi doldurduğunuz iletişim formu ile iletebileceğiniz taleplerinizi daha iyi anlayabilmek adına, sizinle iletişime geçebilir, otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı ya da sözlü olarak da sizden ek bilgi de talep edebiliriz ya da ihtiyaçlarınız çerçevesinde bu bilgiler doğrudan sizin tarafınızdan da otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı ya da sözlü olarak bize iletilebilir. Bu bilgiler de bu Aydınlatma Metni’ne tabi olacaktır.

İnternet sitemiz üzerindeki çevrimiçi iletişim formunu doldurmanız suretiyle Sanovis tarafından elde edilen kişisel verileriniz, Kanun’un 4. maddesinde öngörülen genel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerindeki kişisel verilerin aktarılması şartları kapsamında ve yukarıda sayılan işleme amaçlarıyla sınırlı olacak şekilde ve gerekli oldukça sözlü, yazılı veya elektronik ortamda bilişim sistem ve çözümleri hizmeti alınan firmalara, talep ve şikayetlerin çözüme kavuşturulması için hizmet aldığımız çözüm ortaklarımıza, barındırma hizmet sağlayıcılarına ve yasal ve resmi taleplerin ifası gerektirdikçe resmi ve idari ilgili tüm kurum ve kuruluşlara aktarabilecektir.

Kişisel verisi işlenen ilgili kişi olarak, Kanun’un 11. maddesi uyarınca; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.